FAHRSCHOUL Luss EIFFENER - Theorieexamen
FAHRSCHOUL  Luss EIFFENER - Slogan
Theorieexamen:
 
Den Theorieexamen ass emer Donneschtes (ausser Feierdeeg) zu Esch an der Kontrollstatioun.
Umellen muss een sech selwer:
entweder telefonesch um  8002 3777
oder per mail rdv@snca.lu
 
Umellen kann ech sech nemen, wann een en certificat d'apprentissage huet, seng 12 (resp. 6 ) Stonnen Theorie gemach huet, an den certificat vun der Fahrschoul gestempelt an enerschriwen ass.
Den certificat d'apprentissage an d'carte d'id. net vergiessen!
 
!!!Ener  www.snca.lu  kent Dier dei offiziell Examensfroen testen!!!
Homepage
zur Verfügung gestellt
von Vistaprint