FAHRSCHOUL Luss EIFFENER - Praislescht
FAHRSCHOUL  Luss EIFFENER - Slogan
Praiser:
Umelldung / Emelldung: 100,00 € 
(Fahrschoulwiessel , Changement vir Accompagnée)
 
Theorie 1: 120,00 €
 
wann een am Theoriesexamen durchgefall ass: 60,00 € 
 
B100: Variatioun 1  (7 Fahrstonnen) 620 €
           Variatioun 2 (4 Theoriestonnen an 3 Fahrstonnen) 310 €    
 
Fahrstonn Kategorie A an A1 (min. 16 Stonnen) -
(decken moto an 125 ccm): 86,50 €
Prakteschen Examen Kategorie A
an A1: 170,00 €

Fahrstonn Kategorie AM (Velomoto / 50 ccm3):
mam Moto vum Client: 65 €
mam Moto vun der Fahrschoul: 75 €

 
Fahrstonn Kategorie B (min. 16 Stonnen) - (Mercedes A180, Auto Audi A3): 71,00 €


Prakteschen Examen Kategorie B: 105,00 €
 

 
no all Durchfalen (theoreteschen an prakteschen Examen) ass eng Taxe vun 30 € ze bezuelen.
 
 
 
 
 
Homepage
zur Verfügung gestellt
von Vistaprint