FAHRSCHOUL Luss EIFFENER - 50 ccm3 / Velomoto (AM)
FAHRSCHOUL  Luss EIFFENER - SloganAM - VELOMOTO / 50 ccm3

Vir den Velosmotoführerschein ze machen, muss een en Theoriescours matmachen (12 Stonnen), an en Theoriesexamen packen.
Dono muss een eng Formatioun vun 7 Stonnen machen (Theorie + Fahrstonnen).
Dei Formatioun, kann een mam Moto vun der Fahrschoul, oder mam eegenen Moto machen (get dann natierlech en Enerscheed am Prais).
Ausserdeem, kann een des Formatioun op engem Moto mat Gäng oder oni Gäng (Scooter) machen.

Homepage
zur Verfügung gestellt
von Vistaprint