FAHRSCHOUL Luss EIFFENER - 125 ccm (B100)
FAHRSCHOUL  Luss EIFFENER - Slogan
125 ccm (B100)
Wann een den B-Fuehrerschein (Auto) mindestens 2 Joer huet, kann een den B100-Fuehrerschein machen. Dofir muss een e Cours vun 7  Stonnen ( 7 Fahrstonnen (Variatioun 1) oder 4 Theoriestonnen an 3 praktesch Stonnen (Variatioun 2) machen. Huet een dat gemach, krit een den Fuehrerschein oni een theoreteschen oder prakteschen  Examen ze machen.
Et besteet och d'Meiglechkeet den B100 op engem Automatik ze machen vir dann 125 ccm Scooteren kenen ze furen.


Homepage
zur Verfügung gestellt
von Vistaprint